Splošni pogoji poslovanja podjetja Okna Capris d.o.o.

Uvod

1. člen

Splošni pogoji urejajo pravice in obveznosti med prodajalcem (Okna Capris d.o.o.) in kupcem, ki niso posebej urejena v ponudbi in vsebujejo določbe o podjetju in sedežu prodajalca, ponudbi, ceni, pogojih plačila, dobavi in montaži, garanciji, reklamaciji in reševanju sporov.

 

Veljavnost ponudbe

2. člen

Ponudba je veljavna 15 dni oziroma do datuma navedenega v ponudbi, oziroma v roku kot ga določi proizvajalec.

Podjetje Okna Capris d.o.o. (v nadaljevanju podjetje) odgovarja za točnost dimenzij stavbnega pohištva, ko stranka prejme ponudbo na podlagi izmere pooblaščene osebe prodajalca. Če stranka posreduje podatke, potrebne za pripravo ponudbe, za pravilnost odgovarja sama. Vsi stroški, ki nastanejo kot posledica napačnih meritev kupca, bremenijo kupca v celoti.

 

Potrditev naročila in plačilni pogoji

3. člen

Stranka potrdi naročilo s plačilom avansa, ki ga nakaže na TRR podjetja, za sklic navede številko ponudbe/predračuna. Za sprejem ponudbe šteje tudi sprejem predračuna. Z nakazilom stranka potrdi, da je seznanjena z vsebino ponudbe, s splošnimi pogoji poslovanja in da se z njimi strinja. Splošni pogoji so dostopni na spletni strani podjetja – oknacapris.com, obvestilo o tem je navedeno na ponudbi.

Avans znaša 60 % vrednosti ponudbe, ostali znesek se plača po montaži. Za 100 % predplačilo priznamo 4 % popust.

Za večje količine priznamo količinski popust, v primeru akcij veljajo akcijski popusti. Obresti na predplačilo po 41. členu ZVPOT so že obračunane v popustih.

Predplačilo pomeni strinjanje stranke s ponudbo za vse elemente v ponudbi. Stranka s sprejemom te ponudbe izjavlja, da je seznanjena s celotno vsebino Splošnih pogojev poslovanja podjetja Okna Capris d.o.o. ter da z njimi soglaša in jih v celoti sprejema. Splošni pogoji poslovanja podjetja Okna Capris d.o.o. so dostopni tudi na spletni strani oknacapris.com.

Vse spremembe so mogoče največ tri dni po potrditvi naročila izključno v pisni obliki. Vse kasnejše spremembe se ne priznavajo, oziroma imamo pravico, da zanje izstavimo dodaten račun.​

Reklamacija ne more zadrževati plačila. Sporni del plačila je stranka upravičena zadržati, nesporni del pa je dolžna plačati najkasneje v 8ih dneh po dokončanju del. V primeru, da je bil sporni del plačila neupravičeno zadržan je stranka dolžna plačati zakonske zamudne obresti.

​Podjetje si pridržuje pravico do spremembe cen, če se spremenijo količine, opisi ali pozicije, ki so sestavni del ponudbe. Prav tako si pridržuje pravico do spremembe v izdelavi oken / vrat / senčil zaradi konstrukcijsko – tehničnih detajlov ali tehničnih predpisov. Znesek za plačilo je naveden na ponudbi, za nepredvidena dodatna dela ali dodatna naročila se naredi obračun. Do končnega plačila ostane blago last Okna Capris d.o.o.

​V primeru proizvodnje in dobave produktov skladno z zahtevo kupca, ki niso v skladu s standardi stroke, si prodajalec pridružuje pravico spremeniti garancijsko dobo proizvodov.

Pridržanje lastništva

4. člen

​V primeru neplačila in neizpolnitve kupčevih obveznosti, si prodajalec pridržuje lastninsko pravico tudi po izročitvi blaga kupcu, dokler kupec ne poravna kupnine oziroma ne izpolni
svojih obveznosti v celoti. Prodajalec ima pravico vzeti blago nazaj (velja za v celoti še ne vgrajene elemente), brez da bi s tem kršil pogodbene obveznosti. V primeru uveljavljanja pridržka lastninske pravice, lahko pride tudi do ne preklicane prekinitve pogodbe. Po prevzemu stavbnega pohištva je prodajalec pooblaščen unovčiti njeno vrednost, razliko do polne vrednosti blaga z morebitnimi dodatnimi prodajnimi stroški pa zaračunati stranki. Do plačila celotne kupnine mora kupec z blagom ravnati kot dober gospodar.

V primeru, da je kupec po razdrti pogodbi poravnal del pogodbene vrednosti in prodajalec pri prodaji stavbnega pohištva za katerega je uveljavljal pridržek lastninske pravice, ne doseže cene, kot je le-ta bila dogovorjena s kupcem, lahko škodo ki mu je nastala s tem, poravna na način, da razliko do polne vrednosti, enostransko pobota z zneskom, ki ga je po razvezani pogodbi dolžan vrniti kupcu.

Skladno z določilom 1. in drugega odstavka 4. člena teh splošnih pogojev si prodajalec v primeru kršitve pogodbenih določil predvsem neplačila oziroma zamude plačila pridrži lastninsko pravico in ima s tem pravico vzeti blago, ki ni trajno spojeno z objektom nazaj (ne vgrajeni elementi v celoti, vgrajeni elementi – krila). Kupec dovoljuje prodajalcu neoviran dostop do teh elementov in odvoz elementov. V primeru vgrajenih elementov za katere kupnina ni poravnana, si prodajalec pridržuje pravico do povračila koristi, ki jih je imel kupec od teh stvari.

Stopnje DDV

5. člen

Cene so določene v evrih. Cene na enoto ne vključujejo DDV. DDV je prikazan in obračunan posebej.

Stopnje DDV:

22% – splošna stopnja;

9,5% – za stanovanjsko gradnjo (za fizične osebe – slovenske državljane z objektom v Sloveniji, ki izvedejo nakup z montažo; to pomeni vgradnjo stavbnega pohištva v stanovanjski objekt kupca – nezavezanca. Kupec to dokazuje z izjavo, ki velja za 9,5 % DDV: Izjavljam, da sem lastnik stanovanjskih prostorov in da bo zgoraj naročeno stavbno pohištvo vgrajeno v stanovanjske prostore na naslovu vgradnje. Objekt je namenjen za trajno bivanje. DDV je 9,5 %, ker bo vgradnjo opravilo podjetje Okna Capris d.o.o.

(ZDDV in pravilnik o DDV – Ur.L. 89/98 – 25 čl., 10. tč., 45/99 – 18. čl., 59/99 – 1. čl.)

Za pravne osebe, ki jim samo dobavimo stavbno pohištvo velja 22 % DDV, za pravne osebe, ki jim blago dobavimo in zmontiramo, se DDV prevali na kupca, na podlagi 76.a člena ZDDV-1 – obrnjena davčna obveznost.

V kolikor prodajalec naknadno ugotovi, da kvadratura uporabne površine stanovanja presega 120m2 oz. uporabna površina hiše presega 250m2 (v tem primeru stanovanje ali hiša skladno s prilogo I. točka 11. in 2.točke 41. člena ZDDV-1 in 3. točke 54. člena PZDDV1, ne izpolnjuje pogojev za znižano stopnjo 9,5% DDV), lahko naknadno spremeni višino obračunanega DDV in za razliko bremeni kupca.

Dobavni rok

6. člen

Dobavni rok je opredeljen na ponudbi in začne teči tri delovne dni po prejemu avansa na transakcijski račun podjetja in ko so znani vsi podatki, potrebni za izdelavo stavbnega pohištva. Če so spremembe sporočene naknadno, rok dobave začne teči od tega datuma. Vse spremembe morajo biti podjetju sporočene v pisni obliki, najkasneje v treh delovnih dneh po prejemu avansa.

Če je prevoz naveden na ponudbi, stavbno pohištvo stranki dobavi proizvajalec. Če kupec stavbno pohištvo prevzame sam, ga mora pred odvozom pregledati in opozoriti proizvajalca na morebitne pomanjkljivosti, kasnejših reklamacij ne upoštevamo. Kupec za stavbno pohištvo, ki ga vgradi v lastni režiji, ne more uveljavljati napak na izdelku, ki so lahko posledica nestrokovne montaže, poškodb pri montaži ali prevozu.

V obdobju kolektivnega dopusta se dobava podaljša za trajanje kolektivnega dopusta.

Prodajalec kupca pisno ali po telefonu obvesti o roku dobave in montaže najmanj tri dni pred možnim dvigom blaga oziroma dan pred pričetkom montaže.

​Dobavni rok se podaljša v primerih:

– višje sile,
– težav z dobavo materialov,
– razlogov na strani kupca (neplačilo pogodbene vrednosti skladno s ponudbo, neizpolnjevanjev pogojev za dostop do objekta, ali neizpolnjevanjev pogojev za vgradnjo vrat ali drugih produktov v objekt (ali na nepremičnini kupca), ki bi jih moral zagotoviti kupec, oz. neizpolnjevanje katerih drugih pogojev, ki jih je bil skladno z dogovorom in sprejeto ponudbo, dolžan zagotoviti kupec),
– kolektivnih dopustov podjetja ali dobavitelja.

V primeru, da dobavni rok ni bil izpolnjen iz razloga na strani prodajalca (izvzeti razlogi iz 5 odstavka tega člena) se kupec in prodajalec dogovorita za razumno podaljšanje brez povračila škode zaradi zamude pri dobavi, če ni drugače določeno v pogodbi. Prodajalec je dolžan odpraviti nepravilnosti in dobaviti naročene produkte kupcu v čim krajšem možnem času. V kolikor prodajalec niti v naknadnem dogovorjenem roku ne more izpolniti pogodbene obveznosti in dostaviti ter vgraditi dogovorjenega stavbnega pohištva ali drugih produktov iz ponudbe, ima kupec pravico pisno odstopiti od sklenjene pogodbe in prejeti vračilo plačane pogodbene vrednosti. Vračilo se izvede v roku 8 dni od prejema veljavne pisne odstopne izjave s strani kupca. Kupec mora prodajalcu za vračilo sredstev posredovati podatke o TRR na katerega se sredstva vrnejo. V kolikor kupec tega ne stori, lahko prodajalec sredstva veljavno vrne na TRR s katerega je bilo plačilo izvedeno. V primeru, da je bilo plačilo po ponudbi izvedeno v gotovini, se kupca pozove na posredovanje podatkov o TRR za vračilo kupnine. Rok 8 dni šteje v primeru, ko kupec ob odstopu od pogodbe ni posredoval podatka o TRR za vračilo kupnine, od dneva ko je prodajalec prejel popoln podatek o TRR, ki mu omogoča vračilo kupnine.

Montaža

7. člen

​Termin montaže je kupcu sporočen najmanj en dan prej in je fiksno določen, zato ga brez soglasja podjetja stranka ne more samovoljno prestaviti. Montaža se lahko za čas trajanja izrednih vremenskih razmer (nizke temperature, neurja idr. ) prestavi – v tem primeru za zamudo dobavnega roka ne odgovarja niti podjetje niti stranka.

​Montaža se izvrši, ko je stavbno pohištvo izdelano, na dan, ki je dogovorjen med kupcem in dobaviteljem.

Kupec je za dobro in nemoteno montažo dolžan ob naročilu pri novogradnji sporočiti podatek o končni višini tlaka. Pred montažo mora kupec:

  • pripraviti dostop in odprtine za nemoteno vgradnjo stavbnega pohištva ter zaščititi in zavarovati objekt,
  • definirati, na kakšni globini od zunanjega roba zidu se vgrajujejo okna,
  • poskrbeti za dostop do mesta izvajanja del, osnovno zaščito in elektriko,
  • določiti, kam se vgradijo leva in kam desna okna.

Montaža zajema raznos in montažo oken in/ali vrat v pripravljene odprtine, s potrebnim materialom glede na vrsto montaže. Montaža ne zajema demontaže starih oken, obdelave špalet, mizarskih, zidarskih in pleskarskih del. Prav tako ne vključuje montaže zaključnih letvic, polic, zunanjih rolet, žaluzij, itd… V primeru, da gre za delo na višini je kupec dolžan prodajalca predhodno obvestiti (že ob naročilu), ker se je potrebno dogovoriti o načinu same vgradnje ter poskrbeti za oder oz. naročiti avtodvigalo.

​V primeru, da prodajalec ali njegov pooblaščeni izvajalec ne vrši montaže stavbnega pohištva, prodajalec ne da garancije vezano na montažo, nepravilnosti, poškodbe in na okovje.

​Stranka je dolžna prodajalca ali monterje opozoriti na morebitne ovire (skrita instalacija, vodovod, električne instalacije,…), saj v nasprotnem primeru krije posledično nastale stroške poškodb instalacije, prevzame pa tudi stroške zastoja pri montaži.

​V primeru, da po želji kupca dobava in montaža stavbnega pohištva poteka v dveh delih, se kupcu zaračunajo dodatni transportni stroški. Riziko možnosti poškodb na elementih, ki so v tem času skladiščeni pri naročniku, nosi kupec.

​Ne izvajamo elektro napeljav in priklopov. Stranka mora za to poskrbeti sama.

 

Demontaža

8. člen

​Demontaža zajema demontiranje obstoječega stavbnega pohištva. Pri zamenjavi starih oken se stari podboji izrežejo, za poškodbe okenskih špalet podjetje ne odgovarja.

​Sanacija morebitnih poškodb zunanjih špalet in fasade, ki lahko nastanejo pri demontaži zaradi dotrajanosti fasade ali posebnih načinov vgradnje, ni predmet te ponudbe in morebitna popravila ometa in fasade kupec opravi v lastni režiji. Ponudba prav tako ne zajema odvoza starih oken na deponijo. Na željo kupca lahko vsa ta dela vključimo v ponudbo, jih obračunamo in strokovno izvedemo.

​​

Pregled in prevzem

9. člen

​V kolikor kupec naročenega blaga v roku 14 dni (potem, ko je bil obveščen, da je blago v skladišču) ne prevzame, oziroma ga ne dovoli vgraditi, mu lahko prodajalec zaračuna stroške skladiščenja, ki zanšajo 1% vrednosti blaga na teden.

​Ob začetku in na koncu montažnih del mora biti na objektu navzoč investitor (kupec oziroma njegov pooblaščenec). S podpisom Primopredajnega zapisnika kupec potrjuje, da je blago prevzeto brez napak in pripomb. Če ima kupec na izdelke in/ali storitev pripombe, se mora te vpisati v Primopredajni zapisnik. V primeru, da kupca ob zaključku montaže ni na objektu in Primopredajnega zapisnika ne podpiše, se smatra, da je blago prevzeto in montirano brez napak.

V primeru neplačila oz. zamude s plačilom si prodajalec pridržuje pravico vzeti blago nazaj (nevgrajene elemente v celoti, vgrajene – samo krila). Kupec dovoljuje in omogoči prodajalcu neoviran dostop do teh elementov in odvoz elementov. V primeru vgradnje izdelkov, za katere kupnina ni poravnana, si prodajalec pridržuje pravico do povračila koristi, ki jih je imel kupec.

​Če želi kupec dvigniti in odpeljati naročeno blago v lastni režiji na lokaciji proizvodnje podjetja Okna Capris d.o.o., lahko to stori vsak delovni dan med 7:00 in 15:00 uro. Naročeno blago lahko naročnik prevzame in odpelje po predhodnem naročilu dviga blaga en dan prej. V tem primeru, je kupec odgovoren za prevoz blaga in je naključno uničenje in poškodovanje prevzetega blaga, v kupčevi sferi. Prav tako je kupec v tem primeru dolžan preveriti prejeto blago po vsebini in količini, ob prevzemu na sedežu prodajalca. Podjetje Okna Capris d.o.o. v tem primeru odpeljanega blaga ne menjava in ne sprejema nazaj. V kolikor naročnik stavbno pohištvo vgradi v lastni režiji, morebitnih posledic nestrokovne montaže ali poškodb ob prevozu ne more uveljaviti pri prodajalcu.

​Garancija

10. člen

​Prodajalec (v nadaljevanju »garant«) vam kot kupcu daje garancijo za brezhibno delovanje izdelkov, ki predstavljajo prodajni program prodajalca. Garancija velja za ozemlje Republike Slovenije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti garanta za napake na blagu. Datum izročitve blaga je označen na garancijskem listu. Podatki, ki identifcirajo blago, so navedeni na računu. Garant vam zagotavlja, da bo v garancijskem roku, v času ne daljšem kot 45 dni od dneva prejema servisnega zahtevka, brezplačno odpravil napake v materialu ali izdelavi izdelka. Če bo potrebno, bo izdelek v skladu s to garancijsko izjavo in zakonskimi določili brezplačno zamenjal. Garant zagotavlja vzdrževanje izdelka, nadomestne dele in dodatno opremo skladno z določili veljavne zakonodaje. Za zamenjano blago ali za zamenjani bistveni del blaga z novim, garant izda nov garancijski list.

Pogoji poslovanja veljajo od 1. januarja 2018 dalje.

Garancijski list